BACK TO HOME

Algemene voorwaarden van goudenmkbregister.com

 

Artikel 1: Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

 

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). Contractant: de rechtspersoon of natuurlijkpersoon handelend in de uitoefeningvan een beroep of bedrijf met wie goudenmkbregister.com een Overeenkomst heeft gesloten.

 

Dienst: allewerkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst.

 

Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (online) presenteren en promoten van Contractant, zijn onderneming, zijn diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.

 

goudenmkbregister.com: goudenmkbregister.com is een Handelsnaam van Deta Solutions B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85602841. Intellectuele

 

Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en goudenmkbregister.com op grond waarvan goudenmkbregister.com Diensten aan Contractant levert.

 

Persoonsgegevens: de betekenis die daaraan wordt gegeven in de AVG.

 

Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst.

 

Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

 

Verwerkersovereenkomst: deverwerkersovereenkomst tussen goudenmkbregister.com als verwerker en Contractant als verwerkersverantwoordelijke, welke overeenkomst integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden inclusief de daarin gebruikte definities.

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door goudenmkbregister.com van Diensten aan Contractant, ongeacht of

 

deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen. Door gebruik te maken van de Diensten van goudenmkbregister.com, gelden deze

 

Algemene Voorwaarden en geeft Contractant expliciet aan akkoord te zijn met deze

 

Algemene Voorwaarden, waaronder de Verwerkersovereenkomst, die integraal deel uit maakt van deze Algemene Voorwaarden.

 

2.2 goudenmkbregister.com Postadres: Keizersgracht 555, 1017DR Amsterdam. Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd,

dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen goudenmkbregister.com en Contractant, dan wordt Contractant geacht

 

bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.


2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door goudenmkbregister.com en de Contractant zijn overeengekomen. In geval van

strijdigheid tussen bepalingen uit deverschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde: 1. de aanbieding/ het overeenkomstformulier; 2. de Richtlijnen; 3. de Algemene Voorwaarden;

 

2.5 goudenmkbregister.com wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.

 

2.6 goudenmkbregister.com is gerechtigd de Algemene Voorwaarden tewijzigen. Dewijziging

 

wordt via de website van goudenmkbregister.com of op een andere wijze aan Contractant bekend gemaakt. Als Contractant dewijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van goudenmkbregister.com zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

 

3.2 Een aanvraag van Contractant is, zonder herroeping binnen 8 dagen, een bindende Overeenkomst. De Overeenkomst met Contractant is tot stand gekomen, doordat een aanvraag van Contractant is ingediend bij goudenmkbregister.com middels ëën van haar

 

websites, of middels het accepteren van een toegezonden offerte. Dit kan zowel door mondelinge acceptatie alsmede door (digitale) acceptatie van de toegezonden offerte geschieden. Deze aanvraag wordt aanvaard door goudenmkbregister.com, door direct na de herroepingstermijn van 8 dagen, uitvoering te geven aan de door Contractant gedane aanvraag.

 

3.3 goudenmkbregister.com is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Contractant), zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens goudenmkbregister.com ontstaat.

 

goudenmkbregister.com is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband tevermelden. Artikel 4: Uitvoering dienstverlening

 

4.1 goudenmkbregister.com zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Contractant op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.

 

4.2 goudenmkbregister.com zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen

 

echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.3 goudenmkbregister.com kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. goudenmkbregister.com doet haar uiterste best om de Storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

4.4 goudenmkbregister.com is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steedste verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding ofontbinding toekomt.

 

4.5 goudenmkbregister.com is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.

 

4.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens goudenmkbregister.com extra werkzaamheden meebrengt, of als Contractant of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is goudenmkbregister.com gerechtigd alle extra


bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Medewerking door Contractant

 

5.1 Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten op door goudenmkbregister.com bekendgemaakte wijze en volgens de door haar bekendgemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. goudenmkbregister.com heeft het recht de eisen en (technische) specificaties

 

tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. goudenmkbregister.com zal Contractant via een e-mail van een dergelijkewijziging op de hoogte stellen.

 

5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door goudenmkbregister.com overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene

Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van goudenmkbregister.com en haar Diensten zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart goudenmkbregister.com volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart goudenmkbregister.com ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en

 

vorderingen gemaakte kosten.

 

5.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overte dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij goudenmkbregister.com hiervoor

 

uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

5.4 Contractant zal zich steeds houden aan alle door goudenmkbregister.com verstrekte of op de website van goudenmkbregister.com bekendgemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.

 

5.5 Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Contractant goudenmkbregister.com direct op de hoogte te stellen zodat goudenmkbregister.com de toegang tot de Dienst kan blokkeren of

 

andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.

 

5.6 Contractant zal steeds zorgdragen voor een actief e-mailadres en verplicht zich om goudenmkbregister.com tijdig en schriftelijk te informeren bij enige wijziging hiervan. Als facturen

 

niet (tijdig) door Contractant zijn betaald vanwege een foutief emailadres of vanwege het bouncen van de e-mail met factuur van goudenmkbregister.com, dan is Contractant hiervoor aansprakelijk. Als het vestigings- of factuuradres en/of telefoonnummervan Contractant wijzigt dan dient de Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe gegevens schriftelijk aan goudenmkbregister.com mee te delen.


Artikel 6: Vergoeding en betaling

 

6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen.

 

6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijkzijn van het gebruik van de Dienst. goudenmkbregister.com is gerechtigd te verlangen dat (een deel van) de verschuldigde vergoedingen door Contractant, voorafgaand aan de levering van de Dienst, zijn voldaan.

 

6.3 goudenmkbregister.com is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Dezeverhoging zal per brief of e-mail aan Contractant bekend worden gemaakt. Contractant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als deverhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.

 

6.4 goudenmkbregister.com is te allen tijde gerechtigd om van Contractant een additionele vooruitbetaling te verlangen.

 

6.5 Betaling dient te geschieden op de door goudenmkbregister.com aangegeven wijze. De betaling dient voorafgaand aan de levering van Dienst te zijn uitgevoerd of in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuurzijn de gegevens uit de administratie van goudenmkbregister.com leidend.

 

6.6 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

 

6.7 Indien Contractant de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft uitgevoerd, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanafde datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1,5% per maand in welk geval dewettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend. goudenmkbregister.com is tevens gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te pauzeren totdat goudenmkbregister.com de volledige betaling heeft ontvangen. Zie

 

ook artikel 10.

 

6.8 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot devergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 40,- ( veertig euro).

 

6.9 goudenmkbregister.com is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van goudenmkbregister.com, voldoende

 

zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingenjegens goudenmkbregister.com. goudenmkbregister.com is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een

 

gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

 

6.10 goudenmkbregister.com mag steeds alle vorderingen op Contractant verrekenen met alle vorderingen van Contractant, ook indien een vordering van goudenmkbregister.com en/of

 

Contractant niet opeisbaar is.


 

 

6.11 In geval er sprake is van storno's van het automatisch geïncasseerde factuurbedrag,


brengt goudenmkbregister.com aan de contractant een bedrag van € 12,50 per keer in rekening

 

wegens administratieve werkzaamheden. Stornovergoeding wordt geacht te vallen onder de oorspronkelijke door contractant verstrekte incassovolmacht. Bij het niet nakomen van een automatische incassovolmacht of andere betalingsafspraak, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, is contractant zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Contractant is aan goudenmkbregister.com over het gehele bedrag anderhalf (1,5) procent rente per maand

 

verschuldigd, gerekend vanaf de laatste dag van de eerste maand na factuurdatum.

 

6.12 Wanneer een factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, worden er vanaf de eerste aanmaning 15% administratiekosten (meer) in rekening gebracht met een minimumbedrag van €50,- (vijftig euro).

 

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

 

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij goudenmkbregister.com of bij de derdevan wie goudenmkbregister.com het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter

 

beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent goudenmkbregister.com aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.

 

7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Contractant in het kader van de Overeenkomst aan goudenmkbregister.com ter beschikking stelt, blijven berusten bij Contractant of bij de derdevan wie Contractant het recht heeft verkregen deze materialen aan

 

goudenmkbregister.com ter beschikking te stellen. Contractant verleent goudenmkbregister.com het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te

 

wijzigen of openbaarte maken).

 

7.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan goudenmkbregister.com ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart goudenmkbregister.com

 

volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoedingvan derden ter zake, en vrijwaart goudenmkbregister.com eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

 

7.4 Het is Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van goudenmkbregister.com of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

 

7.5 Alle door goudenmkbregister.com uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

 

Artikel 8: Privacy en Geheimhouding

 

8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt goudenmkbregister.com persoonsgegevens.

 

goudenmkbregister.com draagt er zorg voor dat de verwerking van de Persoonsgegevens voldoet aan de AVG en aan de Privacyverklaring opgenomen op de website (waaronder: www.goudenmkbregister.com).

 

8.2 goudenmkbregister.com en de Contractant verplichten zich om de verwerking van Persoonsgegevens aan de toepasselijkewetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG van de Europese Unie (EU 2016/679), te laten voldoen.

 

8.3 Tenzij anders overeengekomen in de van toepassing zijnde Richtlijnen, fungeert de Contractant als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de AVG en machtigt goudenmkbregister.com door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden om


 

Persoonsgegevens namens de Contractant te verwerken in de rol van Verwerker, in de mate die voor de Dienst wordt vereist.

 

8.4 Voor zover goudenmkbregister.com Verwerkingsverantwoordelijke is heeft goudenmkbregister.com het recht, maar niet de plicht, om algemene instructies (o.m. in de toepasselijke Richtlijnen) te publiceren met betrekking tot deverwerking van Persoonsgegevens waartoe de

 

Contractant zich verplicht teneinde de Dienst te verkrijgen.

 

8.5 In sommige Diensten wordt informatie over het gebruik van de Diensten door bezoekers die de website van de Contractant bezoeken verzameld door middel van cookies en andere vergelijkbare technieken. De cookies die door (de partners van) goudenmkbregister.com worden gebruikt om de Dienst te leveren wordenvermeld in het Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement en/of de betreffende Richtlijnen van de Dienst.

 

8.6 De Contractant verleent goudenmkbregister.com het recht om anonieme, statistische informatie over het gebruik van de Diensten voor de analyse en ontwikkeling van de Diensten te verzamelen en te verwerken.

 

8.7 Partijenverplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

8.8 Partijen leggen de in 8.7 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

 

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid

 

9.1 goudenmkbregister.com zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen

 

functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert goudenmkbregister.com niet dat:

 

-  de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;

-  Contractant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;

 

-  derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

9.2 goudenmkbregister.com is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij

 

deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van goudenmkbregister.com in welk geval goudenmkbregister.com uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

 

9.3 De totale aansprakelijkheid van goudenmkbregister.com bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan éénjaar, dan wordt de

vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopendejaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer

 

bedragen dan € 600,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis

beschouwd.

 

9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van goudenmkbregister.com te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van goudenmkbregister.com wel aan de Overeenkomst

 

beantwoordt; - redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen; - redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

 

9.5 Iedere aansprakelijkheid van goudenmkbregister.com voor indirecte schade, waaronder


begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

 

9.6 goudenmkbregister.com is in geen geval aansprakelijk voor schade aan dezijde van Contractantwelke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

 

9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

 

Artikel 10: Opschorting

 

10.1 goudenmkbregister.com is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn

 

verplichtingen uit de Overeenkomst, of als goudenmkbregister.com het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan goudenmkbregister.com toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting

 

blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.

 

10.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal goudenmkbregister.com de opschorting opheffen. goudenmkbregister.com is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

Artikel 11: Duur van de Overeenkomst

 

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiéle periode van één (1) jaar. Na afloop van deze initiéle periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk één (1) maand voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.

 

11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:

-  surseancevan betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;

 

-  in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend. 11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is

 

goudenmkbregister.com gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of

buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant: - niet voldoet aan haarverplichtingen uit artikel 5, 7.3 of 7.4; - op een andere wijze toerekenbaartekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

 

11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmervan enige betalingsverplichting ter zake van al door goudenmkbregister.com geleverde Diensten. Bedragen die goudenmkbregister.com voor de beéindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beéindiging direct opeisbaar.

 

11.5 Direct na beéindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen goudenmkbregister.com in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de Dienst.

 

11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beéindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beéindiging onverminderd van kracht.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

 

12.1 goudenmkbregister.com is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk)

over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden. Op de


Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterte Groningen.